Mål: B 5650-14

NJA 2016 s. 891

Prejudikat

Det åligger allmän domstol att självständigt ta ställning till frågor om skattskyldighet även om saken har prövats inom ramen för en skatteprocess.

Vid prövning av åtal för grovt skattebrott har konstaterats att fara för skatteundandragande förelegat, trots att förutsättningarna för eftertaxering inte var uppfyllda avseende de aktuella beloppen.

NJA 2016 s. 891