Mål: Ö 5827-14

NJA 2016 s. 832

Prejudikat

Bostadsarrende. Jordägare ansökte om hänskjutande av arrendetvist till arrendenämnden med yrkande om ”Medling vid förlängning av arrendeavtal”. Ansökan har med hänsyn till vad som anfördes i anslutning till hänskjutandet ansetts vara en ansökan om prövning av arrendevillkor.

NJA 2016 s. 832