Mål: T 3837-14

NJA 2016 s. 799

Prejudikat

Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet.

NJA 2016 s. 799