Mål: B 1326-15

NJA 2016 s. 702

Prejudikat

När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra något, t.ex. en anmälningsskyldighet, krävs subjektiv täckning i
förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.

NJA 2016 s. 702