Mål: T 515-15

NJA 2016 s. 442

Prejudikat

Bestämmelsen om rätt till efterarv i 3 kap. 8 § ärvdabalken omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en tillämpning av bestämmelsen.

NJA 2016 s. 442