Mål: Ö 1429-15

NJA 2016 s. 264

Prejudikat

Skiljeförfarande. Såväl en skiljenämnds som en domstols prövning enligt 2 § lagen om skiljeförfarande kan omfatta samtliga frågor som avser skiljenämndens behörighet. Också fråga om tillämpning av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

NJA 2016 s. 264