Mål: T 3313-14

”Labs2-avgörandet” NJA 2016 s. 107

Prejudikat

Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar.

NJA 2016 s. 107