Mål: B 2106-16

"Nöd och smärtlindring" NJA 2017 s. 872

Prejudikat

Att cannabis har odlats i smärtlindringssyfte har inte medfört ansvarsfrihet med stöd av bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § brottsbalken. Även fråga om rubricering och påföljd.