Mål: Ö 1041-17

NJA 2017 s. 754

Prejudikat

Fråga om det funnits skäl att avvika från ordalydelsen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skuldsaneringslagen (2016:675).