Mål: Ö 3361-16

"Fjällägenheten" NJA 2017 s. 577

Prejudikat

Jordägarens byggnadsskyldighet vid jordbruksarrende. Arrendenämnden är behörig att pröva en ansökan om fastställande av kostnad för arbete som arrendatorn utför i jordägarens ställe, även efter det att arbetena har utförts.