Mål: Ö 1710-16

"Den senanmälda fordringen" NJA 2017 s. 357

Prejudikat

Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.