Mål: Ö 5747-16

"Straffverkställigheten i Polen" NJA 2017 s. 300

Prejudikat

Fråga om förutsättningarna för att översända en dom på fängelse till Polen för erkännande och verkställighet har förelegat.