Mål: Ö 130-17

"Tillstånd på felaktiga grunder" NJA 2017 s. 189

Prejudikat

Organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen. Fråga om betydelsen av att uppehålls- och arbetstillstånd erhållits på grundval av oriktiga uppgifter. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.

NJA 2017 s. 189 (Tillstånd på felaktiga grunder)