Mål: Ö 2916-18

"Skattekvittningen" NJA 2018 s. 1117

Prejudikat

Kvittningsförbudet för Skatteverket i 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen är inte analogt tillämpligt på en enskilds fordran på Skatteverket för rättegångskostnader i ett utmätningsmål rörande skatteskulder.

NJA 2018 s. 1117 (”Skattekvittningen”)