Mål: T 4684-17

"Liberala Tidningar III" NJA 2018 s. 994

Prejudikat

Inlösenförfarande enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). En god man har en självständig rätt till ersättning från majoritetsaktieägaren när den gode mannen vinner framgång med en talan mot en skiljedom.

NJA 2018 s. 994 (Liberala Tidningar III )