Mål: Ö 52-18

"Hästen Closseau" NJA 2018 s. 957

Prejudikat

Bryssel I-förordningen. Svensk domsrätt har inte ansetts föreligga, trots att en behörighetsinvändning framställts senare än vad som följer av 34 kap. 2 § rättegångsbalken.