Mål: Ö 5051-17

Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen NJA 2018 s. 834

Prejudikat

Tolkning av villkor i en ansvarsförsäkring. Villkorets innebörd har fastställts med ledning främst av ordalydelsen sedd i ljuset av försäkringsavtalets systematik och innehåll i övrigt. – Ett villkor om att försäkringen undantar vite har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd, när skadan bestått i att den skadelidande betalat vite till sin avtalspart i bakre led.

NJA 2018 s. 834 (Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen)