Mål: Ö 302-18

NJA 2018 s. 825

Prejudikat

I ett ärende om förordnande av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken har den enskildes hjälpbehov ansetts inte kunna tillgodoses genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen. Godmanskap har därför anordnats.

NJA 2018 s. 825