Mål: T 1523-17

"Parkfastigheten" NJA 2018 s. 753

Prejudikat

Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen. Även fråga om innebörden av förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § första stycket fastighetsbildningslagen.

NJA 2018 s. 753 (Parkfastigheten)