Mål: Ö 5166-17

"Drömbyns motfordran" NJA 2018 s. 667

Prejudikat

I mål där prövningen omfattar både huvudfordringar och motfordringar som åberopats kvittningsvis ska rättegångskostnadsansvaret bestämmas utifrån de principer som följer av 18 kap. 4 § rättegångsbalken. Som utgångspunkt ska domstolen försöka att särskilja kostnaderna och fördela dem på de olika delarna av målet.

NJA 2018 s. 667 (Drömbyns motfordran)