Mål: T 4448-17

"Konkursbolagets skulder" NJA 2018 s. 602

Prejudikat

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13–17 §§ aktiebolagslagen avslutas när bolaget försätts i konkurs.