Mål: Ö 478-17

"Den serbiska skiljedomen" NJA 2018 s. 504

Prejudikat

Verkställighet av utländsk skiljedom. Part har genom sitt agerande i samband med skiljeförfarandet förlorat sin rätt att åberopa en omständighet som enligt parten utgör hinder mot verkställighet.