Mål: Ö 4798-17

"Nomus tredskodom" NJA 2018 s. 487

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Fråga om laga förfall förelåg när en tredskodom expedierats till en e-postadress som inte var lämplig att använda.