Mål: Ö 3626-17

NJA 2018 s. 291

Prejudikat

Hinder mot verkställighet av en utländsk skiljedom, eftersom part inte varit i stånd att utföra sin talan.