Mål: Ö 4986-17

”Försvararens försumlighet I” NJA 2018 s. 285

Prejudikat

Ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga en dom i brottmål. Fråga om det finns anledning att ändra rättsgrundsatsen om att fel och försummelser av försvarare ska tillräknas den tilltalade. Tillräckligt starka skäl har inte ansetts föreligga.

NJA 2018 s. 285