Mål: Ö 2583-17

”Ombudens ersättningsansvar” NJA 2018 s. 255

Prejudikat

Ett ombud eller en annan företrädare för part kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnad som avser bemötande av ett yrkande om att ombudet eller företrädaren jämte parten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnad enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

NJA 2018 s. 255