Mål: Ö 5657-17

"Den avbrutna entreprenaden" NJA 2018 s. 189

Prejudikat

En säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken i form av ett åläggande att fullgöra ett entreprenadavtal har inte ansetts lämplig i paragrafens mening.