Mål: Ö 2347-17

"Den utmätta bostadsfastigheten" NJA 2018 s. 9

Prejudikat

Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå.