Mål: B 5736-18

Prövningstillstånd

Fråga om bevisbörda och beviskrav när ett enskilt anspråk kumuleras med ett brottmål och samma omständigheter åberopas i målets båda delar.