Mål: Ö 2003-19

Prövningstillstånd

Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen, framför allt fråga om var barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga kvarhållandet.