Mål: Ö 6017-18

Prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen har gett en naturskyddsförening rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Fråga om klagorätt.