Mål: Ö 5945-18

NJA 2019 s. 271

Prejudikat

Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader. Frågor om särskilda skäl och om vilka omständigheter prövningen i högre rätt av ett dit överklagat positivt förhandsbesked ska grundas på.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 5945-18
Lagrum
21 kap. 10 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 2011 s. 291NJA 2012 s. 262NJA 2012 s. 914NJA 2017 s. 652
Sökord
FörhandsbeskedOffentlig försvarareMerkostnaderSärskilda skäl