Mål: Ö 3081-18

Tolkens förberedelsearbete NJA 2019 s. 167

Prejudikat

Ett tolkuppdrag har ansetts vara av särskilt svår beskaffenhet och därför berättigat tolken till ersättning för förberedelsearbete utöver tolktaxan.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 3081-18
Föreslagen benämning
Tolkens förberedelsearbete
Lagrum
5 kap. 8 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 2010 s. 206
Sökord
Tolkersättning