Mål: Ö 3081-18

"Tolkens förberedelsearbete" NJA 2019 s. 167

Prejudikat

Ett tolkuppdrag har ansetts vara av särskilt svår beskaffenhet och därför berättigat tolken till ersättning för förberedelsearbete utöver tolktaxan.