Mål: Ö 701-19

Utlämningen av unionsmedborgaren NJA 2019 s. 377

Prejudikat

Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.