Mål: B 6130-18

Laserpekaren III NJA 2019 s. 577

Prejudikat

I en författning hänvisades till en viss teknisk standard. Eftersom denna standard endast fanns tillgänglig på engelska har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen (jfr ”Laserpekaren II” NJA 2017 s. 157).

Om avgörandet

Målnummer
B 6130-18
Föreslagen benämning
Laserpekaren III
Lagrum
2 kap. 10 § regeringsformen1 kap. 1 § brottsbalken14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar4 § språklagen (2009:600)5 § språklagen (2009:600)7 kap. 9 § strålskyddslagen (2018:396)9 kap. 2 § strålskyddslagen (2018:396)
Rättsfall
NJA 2008 s. 567NJA 2012 s. 105NJA 2016 s. 680NJA 2017 s. 157NJA 2018 s. 704
Sökord
StrålskyddLegalitetsprincipenTeknisk standard