Mål: Ö 5538-18

"Trafikskadeforum" NJA 2019 s. 622

Prejudikat

Tingsrätten på den ort där den skadegörande handlingen företogs eller skadan uppkom är behörig att pröva ett mål om ersättning enligt trafikskadelagen, även om talan förs mot det egna trafikförsäkringsbolaget.