Mål: Ö 5538-18

Trafikskadeforum

Prejudikat

Tingsrätten på den ort där den skadegörande handlingen företogs eller skadan uppkom är behörig att pröva ett mål om ersättning enligt trafikskadelagen, även om talan förs mot det egna trafikförsäkringsbolaget.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 5538-18
Benämning
Trafikskadeforum
Lagrum
10 kap. 8 § rättegångsbalken
Sökord
Domstols behörighetForumTrafikskadeersättningSkadeståndsforumFörsäkringsavtal