Mål: Ö 2153-18

Säbyvikens marina

Prejudikat

Klagan över domvilla. En dom från mark- och miljödomstolen om upphävande av en detaljplan har undanröjts på grund av rättegångsfel när en fastighetsägare och en nyttjanderättshavare, vars intressen påverkats på ett påtagligt sätt av den av kommunen antagna planen, inte har fått tillfälle att yttra sig hos domstolen innan målet avgjorts.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 2153-18
Föreslagen benämning
Säbyvikens marina
Lagrum
59 kap. 1 § rättegångsbalken15 § lag (1996:242) om domstolsärenden42 § lag (1996:242) om domstolsärenden5 kap. 1 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 5 kap. 2 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 5 kap. 3 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Rättsfall
NJA 2017 s. 3RÅ 1994 not. 724
Sökord
DomvillaKommuniceringSakägareDetaljplan