Mål: Ö 1082-19

Prövningstillstånd

Frågan om vem som ska svara för rättegångskostnaderna när en minoritetsaktieägare väckt talan mot en skiljedom om inlösen enligt 22 kap. ABL.