Mål: Ö 2232-19

Prövningstillstånd

Fråga om elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara föremål för edition. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i hovrättens bedömning att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken i övrigt är uppfyllda. (Partiellt prövningstillstånd.)