Mål: Ö 1534-19

"OneOaks ackord" NJA 2019 s. 731

Prejudikat

Ett beslut om offentligt ackord enligt lagen om företagsrekonstruktion upphör att gälla om gäldenären går i konkurs innan beslutet har fått laga kraft.