Mål: Ö 2391-19

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har med stöd av 54 kap. 12 a § rättegångsbalken beslutat att pröva frågan om rätt borgenär, vid betalning till fel borgenär, kan vända sig till den som felaktigt fått medlen och kräva dessa. I avvaktan på denna prövning ska frågan om meddelande av prövningstillstånd i hovrätten vila.