Mål: B 2498-19

Prövningstillstånd

En god man har inte gett in årsräkningar i tid till överförmyndaren. Bl.a. fråga om ändamålet med förelagt vite har förlorat sin betydelse och vad som kan anses utgöra särskilda skäl vid prövningen av om vitet ska jämkas.