Mål: Ö 1757-19

Prövningstillstånd

Fråga om inskrivningsmyndigheten i ett ärende om lagfart borde ha meddelat föreläggande för sökandena att väcka talan vid domstol. (Partiellt prövningstillstånd.)