Mål: Ö 1008-19

NJA 2019 s. 802

Prejudikat

Klagan över domvilla. Dom i dispositivt tvistemål, som grundats på omständighet som inte åberopats till stöd för den vinnande partens talan, har undanröjts och målet har återförvisats.