Mål: Ö 1008-19

Prejudikat

Klagan över domvilla. Dom i dispositivt tvistemål, som grundats på omständighet som inte åberopats till stöd för den vinnande partens talan, har undanröjts och målet har återförvisats.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 1008-19
Lagrum
17 kap. 3 § rättegångsbalken59 kap. 1 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1980 s. 352NJA 1996 s. 52NJA 2003 s. 58
Sökord
DomvillaDispositionsprincipenRättegångsfelÅberopande av omständighetÅberopsbörda