Mål: Ö 3722-19

Prövningstillstånd

Klagandena ansökte i Mark- och miljööverdomstolen om återställande av försutten tid för att överklaga beslut om bygglov. Som skäl för ansökan angavs bl.a. att klagandena, såsom bostadsrättshavare i näraliggande fastighet, borde ha underrättats om bygglovsbeslutet. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ansökan, bl.a. med motiveringen att underrättelseskyldighet enligt 9 kap. 41 b § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) inte förelegat då antalet tänkbara sakägande varit så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem. Fråga bl.a. om det funnits förutsättningar att avslå ansökan på den grunden.