Mål: B 5948-17

Vapen vid fronten

Prejudikat

Offentlig uppmaning att ge pengar eller annan egendom för vapeninköp till två terroristklassade organisationer via en öppen Facebooksida har bedömts vara straffbar, oavsett att organisationerna har varit parter i en väpnad konflikt. Brottet har ansetts vara av sådan art att fängelse normalt ska ådömas. Även fråga om kraven på en gärningsbeskrivning.

Om avgörandet

Målnummer
B 5948-17
Benämning
Vapen vid fronten
Lagrum
2 kap. 7 § brottsbalken30 kap. 3 § rättegångsbalken45 kap. 4 § rättegångsbalken2 § (i dess lydelse före den 1 april 2016) lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall3 § (i dess lydelse före den 1 april 2016) lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall2 § (i dess lydelse före den 1 juli 2017) lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
NJA 1946 s. 65NJA 2003 s. 486NJA 2013 s. 7” De kinesiska kullagren” NJA 2014 s. 559NJA 2014 s. 664NJA 2015 s. 405
Sökord
Offentlig uppmaningBrottspåföljdFinansieringslagenGärningsbeskrivningInternationell humanitär rättRekryteringslagenTerroristbrottVäpnad konflikt