Mål: Ö 4643-19

Prövningstillstånd

Målet gäller edition. Fråga om en part innehar en skriftlig handling i den mening som avses i 38 kap. 2 § rättegångsbalken.