Mål: Ö 3860-19

Prövningstillstånd

Fråga om rättens bundenhet av lagakraftvunna domar vid prövning av anmärkning mot bevakning i den s.k. jävsprocessen i konkursförfarandet.