Mål: Ö 5795-19

Prövningstillstånd

Fråga om en person, för vilken det interimistiskt har förordnats förvaltare, har lämnat giltig fullmakt för ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap.