Mål: B 5232-19

Prövningstillstånd

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om den gärning som hovrätten funnit styrkt är att bedöma som stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken eller ringa stöld enligt 8 kap. 2 § brottsbalken samt i frågan om påföljd.